De ti bud


Første bud:

Du må ikke have andre Guder end mig. Du må ikke tilbede eller dyrke det
- fra Anden Mosebog 20:3

Det fremgår, at nazaræeren hævder, han er "Gud". Hvor stiller det så Jehova?

Matthæusevangeliet 4:7
Jesus sagde til ham: "Der er atter skrevet: Du må ikke friste Herren din Gud."
(Her henviser han tydeligvis til sig selv)

Matthæusevangeliet 4:8
Atter tager Djævelen ham med sig op på et såre højt Bjerg og viser ham alle Verdens Riger og deres Herlighed;

Matthæusevangeliet 28:18
Og Jesus trådte frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al Magt i Himmelen og på Jorden. 

Titusbrevet 2:13
forventende det salige Håb og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Åbenbarelse
(Nu er "Jesus" Gud?)

Filipperbrevet 2:10
for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, deres i Himmelen og på Jorden og under Jorden


Andet bud:

Du må ikke misbruge HERREN din Guds Navn, thi HERREN lader ikke den ustraffet, der misbruger hans Navn!
- fra Anden Mosebog 20:7

Men hvad hedder dette væsen egentlig? Jehova? Jahve? Både JHVH og YHWH betyder "Jeg er det jeg er". Hvilken en? Dette giver lige så meget mening, som "han" gør.


Tredje bud:

Kom Hviledagen i Hu, så du holder den hellig!
- fra Anden Mosebog 20:8

Lukasevangeliet 6:1
Men det skete på den næstførste Sabbat, at han vandrede igennem en Sædemark, og hans Disciple plukkede Aks og gned dem med Hænderne og spiste.

Lukasevangeliet 6:2
Men nogle af Farisæerne sagde: "Hvorfor gøre I, hvad det ikke er tilladt at gøre på Sabbaten?" 

Lukasevangeliet 6:3
Og Jesus svarede og sagde til dem: "Have I da ikke læst, hvad David gjorde, da han blev hungrig, han og de, som vare med ham?

Lukasevangeliet 6:4
hvorledes han gik ind i Guds Hus og tog Skuebrødene og spiste og gav også dem, som vare med ham, skønt det ikke er nogen tilladt at spise dem uden Præsterne alene."

Lukasevangeliet 6:5
Og han sagde til dem: "Menneskesønnen er Herre også over Sabbaten."

Fjerde bud:

Ær din Fader og din Moder
- fra Anden Mosebog 20:12

Matthæusevangeliet 10:37
Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den, som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig ikke værd;

Lukasevangeliet 9:59
Men han sagde til en anden: "Følg mig!" Men denne sagde: "Herre! tilsted mig først at gå hen at begrave min Fader."

Lukasevangeliet 9:60
Men han sagde til ham: "Lad de døde begrave deres døde; men gå du hen og forkynd Guds Rige!" 

Lukasevangeliet 9:61
Men også en anden sagde: "Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at tage Afsked med dem, som ere i mit Hus."

Lukasevangeliet 9:62
Men Jesus sagde til ham: "Ingen, som lægger sin Hånd på Ploven og ser tilbage, er vel skikket for Guds Rige."

Matthæusevangeliet 10:34
Mener ikke, at jeg er kommen for at bringe Fred på Jorden; jeg er ikke kommen for at bringe Fred, men Sværd.

Matthæusevangeliet 10:35
Thi jeg er kommen før at volde Splid imellem en Mand og hans Fader og imellem en Datter og hendes Moder og imellem en Svigerdatter og hendes Svigermoder,

Matthæusevangeliet 10:36
og en Mands Husfolk skulle være hans Fjender.

Femte bud:

Du må ikke slå ihjel!
- fra Anden Mosebog 20:13

Jehova begår mord:

Anden Mosebog 23:27
Jeg vil sende min Rædsel foran dig og bringe Bestyrtelse over alle de Folk, du kommer til, og jeg vil drive alle dine Fjender på Flugt for dig.

Anden Mosebog 32:27
og han sagde til dem: "Så siger HERREN, Israels Gud: Bind alle Sværd om Lænd og gå frem og tilbage fra den ene Indgang i Lejren til den anden og slå ned både Broder, Ven og Frænde!" 

Anden Mosebog 32:28
Og Leviterne gjorde, som Moses havde sagt, og på den Dag faldt der af Folket henved 3000 Mand. 

Jehova beordrer sit folk til at begå flere mord:

Tredje Mosebog: 26:7
I skal forfølge eders Fjender, og de skal falde for Sværdet foran eder. 

Tredje Mosebog: 26:8
Fem af eder skal forfølge hundrede, og hundrede af eder skal forfølge ti Tusinde, og eders Fjender skal falde for Sværdet foran eder.

Det er mere end indlysende, at "Herren" tager meget let på mord og det at beordre andre til at begå mord:

Fjerde Mosebog: 1:51
Når Boligen skal bryde op, skal Leviterne tage den ned, og når Boligen skal gå i Lejr, skal Leviterne rejse den. Enhver Lægmand, der kommer den nær, skal lide Døden. 

Mord er så vigtigt for Jehova, at han er nødt til at gentage sig selv:

Fjerde Mosebog 3:10
Men Aron og hans Sønner skal du sætte til at tage Vare på deres Præstetjeneste; enhver Lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide Døden.

Her ses flere mord og direkte ordrer til at deltage i kannibalistiske handlinger:

Fjerde Mosebog 21:3
Og HERREN hørte Israels Røst og gav Kana'anæerne i deres Hånd, hvorefter de lagde Band på dem og deres Byer. Derfor gav man Stedet Navnet Horma. 

Fjerde Mosebog 23:24
Se, et Folk, der står op som en Løvinde, rejser sig som en Løve! Det lægger sig først, når det har ædt Rov og drukket de dræbtes Blod. 

Her beordrer Jehova flere massemord:

Fjerde Mosebog 25:16
HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 

Fjerde Mosebog 25:17
"Fald over Midjaniterne og slå dem;

Fjerde Mosebog 31:7
De drog så ud i Kamp mod Midjaniterne, som HERREN havde pålagt Moses, og dræbte alle af Mandkøn;

Fjerde Mosebog 31:8
og foruden de andre, der blev slået ihjel, dræbte de også Midjans Konger, Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; også Bileam, Beors Søn, dræbte de med Sværdet.

Fjerde Mosebog 31:9
Og Israeliterne bortførte Midjaniternes Kvinder og Børn som Krigsfanger, og alt deres Kvæg alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte;

Fjerde Mosebog 31:10
og alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på.

Fjerde Mosebog 31:11
Og alt det røvede og hele Byttet, både Mennesker og Dyr, tog de med sig,

Her begår Jehova flere massemrod:

Femte Mosebog 2:20
Også det henregnes til Refaiternes Land; det beboedes fordum af Refaiter, men Ammoniterne kalder dem Zamzummiter.

Femte Mosebog 2:21
Det var et stort og talrigt Folk, kæmpestore som Anakiterne. Men HERREN udryddede dem foran dem, så de drev dem bort og bosatte sig der i deres Sted,

Femte Mosebog 2:22
ligesom han gjorde for Esaus Sønner, der bor i Se'ir, for hvem han udryddede Horiterne, så de drev dem bort og bosatte sig der i deres Sted, og de bor der den Dag i Dag.

Femte Mosebog 2:23
Men Avvijiterne, der boede i Landsbyer i Egnene henimod Gaza, dem drev Kaftorerne, der var udvandret fra Kaftor, bort og bosatte sig der i deres Sted.

Femte Mosebog 2:30
Men Kong Sihon i Hesjbon vilde ikke tillade os at drage igennem; thi HERREN din Gud forhærdede hans Ånd og gjorde hans Hjerte hårdt for at give ham i din Hånd, som det nu er sket.

Femte Mosebog 2:31
Derpå sagde HERREN til mig: "Se, jeg har allerede begyndt at give Sihon og hans Land i din Magt; giv dig kun til at drive ham bort for at tage hans Land i Besiddelse!"

Femte Mosebog 2:32
Så rykkede Sihon med alle sine Krigere ud imod os til Kamp ved Jaza;

Femte Mosebog 2:33
og HERREN vor Gud gav ham i vor Magt, og vi slog ham og hans Sønner og alle hans Krigere.

Femte Mosebog 2:34
Og vi indtog dengang alle hans Byer og lagde i enhver By Band på Mænd, Kvinder og Børn uden at lade en eneste undslippe;

Femte Mosebog 2:35
kun Kvæget tog vi selv som Bytte, tillige med hvad vi røvede i de erobrede Byer.

Femte Mosebog 2:36
Fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen, der ligger i Dalen, og til Gilead var der ikke en By, som var os uindtagelig; HERREN vor Gud gav dem alle i vor Magt.

Femte Mosebog 2:37
Men på Ammoniternes Land forgreb du dig ikke, hverken det, der ligger langs Jabbokfloden, eller Byerne i Bjergene, således som HERREN vor Gud havde påbudt.

Flere massemord begået af Jehova:

Fjerde Mosebog 31:17
Dræb derfor alle Drengebørn og alle Kvinder, der har kendt Mand og haft Samleje med Mænd;

Fjerde Mosebog 31:18
men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og beholde,

Massemordene begået og ledt af Jehova fylder en stor del af Det Gamle Testamente. De ovenstående skrifter er blot et lille udsnit. Det ville kræve mange, mange sider at tage dem alle med her.

Som far, som søn. Her er citater fra nazaræeren:

Lukasevangeliet 19:27
Men fører disse mine Fjender hid, som ikke vilde, at jeg skulde være Konge over dem, og hugger dem ned for mine Øjne!"

Matthæusevangeliet 10:34
Mener ikke, at jeg er kommen for at bringe Fred på Jorden; jeg er ikke kommen for at bringe Fred, men Sværd.

Sjette bud:

Du må ikke bedrive Hor
- fra Anden Mosebog 20:14

Anden Mosebog 22:16
Når en Mand forfører en Jomfru, der ikke er trolovet, og ligger hos hende, skal han udrede Brudekøbesummen for hende og tage hende til Hustru;

Anden Mosebog 22:17
og hvis hendes Fader vægrer sig ved at give ham hende, skal han tilveje ham den sædvanlige Brudekøbesum for en Jomfru.

Anden Samuelsbog 12:11
Så siger HERREN: Se, jeg lader Ulykke komme over dig fra dit eget Hus, og jeg tager dine Hustruer bort for Øjnene af dig og giver dem til en anden, som skal ligge hos dine Hustruer ved højlys Dag.

Anden Samuelsbog 12:12
Thi du handlede i det skjulte, men jeg vil opfylde dette Ord i hele Israels Påsyn og ved højlys Dag!"

Lukasevangeliet 8:3
og Johanna, Herodes's Husfoged Kuzas Hustru, og Susanna og mange andre, som tjente dem med, hvad de ejede.

Syvende bud:

Du må ikke stjæle!
- fra Anden Mosebog 20:15

Her beordrer Jehova sine hebræere til at stjæle fra egypterne:

Anden Mosebog: 3:21
Og jeg vil stemme Ægypterne gunstigt mod dette Folk, så at I, når I drager bort, ikke skal drage bort med tomme Hænder.

Anden Mosebog: 3:22
Enhver Kvinde skal bede sin Naboerske og de Kvinder, som er til Huse hos hende, om Sølv- og Guldsmykker og Klæder, og I skal give eders Sønner og Døtre det på. Således skal I tage Bytte fra Ægypterne." 

Her stjæler Jehova jord fra kana'anæerne:

Tredje Mosebog 14:34
Når I kommer til Kana'ans Land, som jeg vil give eder i Eje, og jeg lader Spedalskhed komme frem på et Hus i eders Ejendomsland,

Fjerde Mosebog 31:1
Og HERREN talede til Moses og sagde:

Fjerde Mosebog 31:2
"Skaf Israeliterne Hævn over Midjaniterne; så skal du samles til din Slægt!"

Fjerde Mosebog 31:3
Da talte Moses til Folket og sagde: "Udrust Mænd af eders Midte til Kamp, for at de kan falde over Midjan og fuldbyrde HERRENs Hævn på Midjan;

Fjerde Mosebog 31:4
1000 Mand af hver af Israels Stammer skal I sende i Kamp!"

Fjerde Mosebog 31:5
Af Israels Tusinder udtoges da 1000 af hver Stamme, i alt 12 000 Mand, rustede til Kamp.

Fjerde Mosebog 31:6
Og Moses sendte dem i Kamp, 1000 af hver Stamme, og sammen med dem Pinehas, Præsten Eleazars Søn, der medbragte de hellige Redskaber og Alarmtrompeterne.

Fjerde Mosebog 31:7
De drog så ud i Kamp mod Midjaniterne, som HERREN havde pålagt Moses, og dræbte alle af Mandkøn;

Fjerde Mosebog 31:8
og foruden de andre, der blev slået ihjel, dræbte de også Midjans Konger, Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; også Bileam, Beors Søn, dræbte de med Sværdet.

Fjerde Mosebog 31:9
Og Israeliterne bortførte Midjaniternes Kvinder og Børn som Krigsfanger, og alt deres Kvæg alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte;

Fjerde Mosebog 31:10
og alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på.

Fjerde Mosebog 31:11
Og alt det røvede og hele Byttet, både Mennesker og Dyr, tog de med sig,

Som far, som søn:

Lukasevangeliet 19:29
Og det skete, da han nærmede sig til Bethfage og Bethania ved det Bjerg, som kaldes Oliebjerget, udsendte han to af sine Disciple og sagde:

Lukasevangeliet 19:30
"Går hen til den Landsby, som ligger lige for eder. Når I komme derind, skulle I finde et Føl bundet, på hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; og løser det, og fører det hid!

Lukasevangeliet 19:31
Og dersom nogen spørger eder: Hvorfor løse I det? da skulle I sige således: Herren har Brug for det."

Lukasevangeliet 19:32
Men de udsendte gik hen og fandt det, ligesom han havde sagt dem.

Lukasevangeliet 19:33
Men da de løste Føllet, sagde dets Herrer til dem: "Hvorfor løse I Føllet?"

Lukasevangeliet 19:34
Og de sagde: "Herren har Brug for det."

Lukasevangeliet 19:35
Og de førte det til Jesus, og de lagde deres Klæder på Føllet og lod Jesus sætte sig derpå.

Lukasevangeliet: 6:1
Men det skete på den næstførste Sabbat, at han vandrede igennem en Sædemark, og hans Disciple plukkede Aks og gned dem med Hænderne og spiste.

Lukasevangeliet: 6:2
Men nogle af Farisæerne sagde: "Hvorfor gøre I, hvad det ikke er tilladt at gøre på Sabbaten?"

Lukasevangeliet: 6:3
Og Jesus svarede og sagde til dem: "Have I da ikke læst, hvad David gjorde, da han blev hungrig, han og de, som vare med ham?

Lukasevangeliet: 6:4
hvorledes han gik ind i Guds Hus og tog Skuebrødene og spiste og gav også dem, som vare med ham, skønt det ikke er nogen tilladt at spise dem uden Præsterne alene."

Lukasevangeliet: 6:5
Og han sagde til dem: "Menneskesønnen er Herre også over Sabbaten."


Ottende bud:

Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Næste!
- fra Anden Mosebog 20:15

Der findes hundredevis af bibelvers, der beviser, at Jehova er en udtalt løgner.

Nogle af Jehovas løgne:

Første Mosebog 2:16
Men Gud HERREN bød Adam: "Af alle Træer i Haven har du Lov at spise,

Første Mosebog 2:17
kun af Træet til Kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den Dag du spiser deraf, skal du visselig dø!"

Det viser sig dog, at Adam levede yderligere 930 år efter at have spist af æblet:

Første Mosebog: 5:5
Således blev hans fulde Levetid 930 År, og derpå døde han.


Niende og tiende bud:

Du må ikke begære din Næstes Hus! Du må ikke begære din Næstes Hustru, hans Træl eller Trælkvinde, hans Okse eller Æsel eller noget, der hører din Næste til!
- fra Anden Mosebog 20:17

Der findes talrige bibelvers, der viser, at Jehova ikke har nogen respekt for mennesker eller deres ejendom. Mange er vist ovenfor. Han eftertragtede kana'anæernes land, forlangte ubønhørligt blodofringer af mennesker og dyr og plyndrede konstant fra andre.

Lukasevangeliet 8:3
og Johanna, Herodes's Husfoged Kuzas Hustru, og Susanna og mange andre, som tjente dem med, hvad de ejede.

Lukasevangeliet: 19:29
Og det skete, da han nærmede sig til Bethfage og Bethania ved det Bjerg, som kaldes Oliebjerget, udsendte han to af sine Disciple og sagde:

Lukasevangeliet: 19:30
"Går hen til den Landsby, som ligger lige for eder. Når I komme derind, skulle I finde et Føl bundet, på hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; og løser det, og fører det hid!

Lukasevangeliet: 19:31
Og dersom nogen spørger eder: Hvorfor løse I det? da skulle I sige således: Herren har Brug for det."

Lukasevangeliet: 19:32
Men de udsendte gik hen og fandt det, ligesom han havde sagt dem.

Lukasevangeliet: 19:33
Men da de løste Føllet, sagde dets Herrer til dem: "Hvorfor løse I Føllet?"

Lukasevangeliet: 19:34
Og de sagde: "Herren har Brug for det."

Lukasevangeliet: 19:35
Og de førte det til Jesus, og de lagde deres Klæder på Føllet og lod Jesus sætte sig derpå. 


TILBAGE TIL: AFSLØR KRISTENDOMMEN